Samfundserhvervet pneumoni (CAP)

Samfundserhvervet pneumoni er betegnelsen for en bakteriel nedre luftvejsinfektion der opstår ude i samfundet (i modsætning til hospitalserhvervet). Det kaldes også for community-aquired pneumonia (CAP).

Ætiologi

Cirka 45.000 danskere indlægges årligt med pneumoni.

Den hyppigste mikrobiologiske agens til pneumoni i Danmark er pneumokokker. Andre mikrobiologiske agenser er H. influenzae, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Legionella pneumophila, enterobakter og andre bakterier eller vira. Hos ældre comorbide patienter og KOL-patienter ses hyppigere H. influenzae som årsag. Hos ældre og plejehjemsbeboere ses oftere at årsagen er en aspirationspneumoni.

Udredning & diagnostik

Pneumoni kan diagnosticeres klinisk på baggrund af feber og nytilkommen produktiv hoste. Såfremt der billeddiagnostisk findes et infiltrat tales om rtg. verificeret pneumoni.

Symptomer: Symptomer på nedre luftvejsinfektion er feber, hoste, ekspektorat, åndenød, respirationssynkrone brystsmerter.

CURB-65: Anvendes til at vurdere sværhedsgraden. Man får 1 point for hver parameter 1) alder>65 år, 2) Konfusion, 3) Karbamid>7, 4) Respirationsfrekvens>30 og 5) SBT<90 mmHg.

  • CURB-65 0-2 point: Let pneumoni
  • CURB-65 3-5 point: Moderat pneumoni
  • CURB-65 3-5 point og involvering af flere lungelapper, SAT<92% eller sepsis: Svær pneumoni
CURB-65 scoring herunder forslag til håndtering (Kilde: DSI/DLS)

Rtg. thorax: Vil kunne vise et infiltrat, men fravær af infiltrat udelukker ikke pneumoni, da dette først opstår nogle dage efter symptomdebut. Hos pt. over 50 år vil man overveje rtg. kontrol 4-8 uger efter endt antibiotikabehandling.

Udbredte, pneumonisk udseende fortætninger, primært i øvre halvdel af højre hemithorax, men også basalt på begge sider samt midt i venstre lungefelt. Ingen tegn på større pleurale ansamlinger.

Mikrobiologi: Hvis muligt tages mikrobiologiske prøver, herunder ekspektorat eller trachealsug. Hvis mistanke til atypisk pneumoni, eller hvis der gives makrolider, vil man typisk forinden undersøge for atypiske bakterier. Dette omfatter som udgangspunkt trachealsug, hvor der undersøges for Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae og Legionella pneumophila. I nogle tilfælde vil man overveje undersøgelse for influenza, COVID-19 og RSV.

Paraklinik: Ses forhøjet CRP og leukocytter med neutrofil overvægt i tilfælde af bakteriel årsag.

Behandling

En pneumoni behandles med iltterapi hvis nødvendigt og ellers antibiotika.

Iltterapi: For pt. uden hyperkarpni anbefales ilt til SAT>94%. For pt. med hyperkarpni eller KOL anbefales ilt til SAT 88-92%.

Antibiotika: Valg af antibiotika kan variere afhængig af lokal instruks. Ved CURB-65 0-1 point og ikke iltkrævende vil man ofte behandle med p.o. antibiotika, hvor man kan vælge Phenoxymethylpenicillin 1 MIEx4 i 5 dage. Såfremt behov for i.v. antibiotika er førstevalg Benzylpenicillin 1,2 g x 4 i 5 dage ved let pneumoni og 7 dage ved moderat-svær pneumoni. Ved moderat pneumoni vil man overveje at supplere med engangsordination af makrolider, fx. Azithromycin 500 mg. Dette kan forlænges ved positiv mikrobiologi for atypiske bakterier, fx. Azithromycin p.o. 500 mg i samlet set 3 dage eller i.v. 500 mg første dag, herefter 250 mg i 2 dage. Ved svær pneumoni vil førstevalg være Tazocin fremfor Benzylpenicillin, samt engangsdosis makrolid, fx. Azithromycin.

Forslag til antibiotika (Kilde: DSI/DLS)

Aspirationspneumoni: Valg af antibiotika ved mistanke til aspirationspneumoni kan variere afhængig af lokal instruks. Nogle steder behandler man som udgangspunkt fuldstændig som alm. pneumoni, også ved peroral penicillin. Andre steder er førstevalg ved i.v. antibiotika Tazocin og man vil nogle steder altid tillægge Metronidazol til p.o. penicilin. Metronidazol tillagt Tazocin giver ikke yderligere dækning.

Forslag til antibiotika ved aspirationspneumoni (Kilde: DSI/DLS)

Skift til p.o. antibiotika: Hvis afebril (Temperatur < 37,8 °C), Puls<100, SBT>90 mmHg, RF<24, SAT>90% eller pO2>8 kPa uden ilt og normal mental status kan man overveje skift til peroral antibiotika. Dette forkorter indlæggelsestid og giver færre bivirkninger, og giver ikke øget mortalitet.

Steroid: Det frarådes at give steroid som standardbehandling ved pneumoni.

Lungefys: Ved produktiv hoste eller atelektase overvejes lungefys med CPAP eller PEP fløjte.

Profylakse

Vaccination: Der kan vaccineres mod pneumokokker med PCV13 (13-valent) eller PPV23 (23-valent) vaccine. Alle pt. der er 65 år eller mere kan gratis vaccineres via egen læge. Ellers vil man overveje det til særlige risikopatienter.

Yderligere litteratur

Guidelines

DSI har udgivet en guideline til håndtering af indlagte pt. med pneumoni, der senest er opdateret i 2022.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *