Faldtendens

Faldtendens betyder man falder gentagne gange inden for kort tid uden nogen oplagt forklaring, hvilket kan give behov for faldudredning.

Ætiologi

Omkring 1/3 af ældre over 65 år har mindst 1 faldepisode pr. år.

Årsagen til fald er oftest multifaktorel, hvorfor ældre med faldtendens kan have gavn af en Geriatrisk helhedsvurdering (GCA). Eksempler på årsager til fald er nedsat muskelstyrke, balanceproblemer, nedsat syn, nedsat hørelse, medicinudløst, forskellige sygdomme, rusmidler, alkohol, dårligt lys, dårligt fodtøj, manglende anvendelse af gangredskaber. Ifm. akutte sygdomme som infektioner ses hyppigt faldtendens, blandt andet grundet en påvirkning af funktionsniveauet.

Udredning & diagnostik

Definition: Et fald defineres som en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/andet lavere niveau. Synkope er indeholdt i definitionen.

Kriterier for faldudredning: Hvis pt. havde bevidsthedstab i forbindelse med fald, har daglige gang- eller balanceproblemer, har oplevet mindst 2 fald inden for sidste år eller lider af svimmelhed, skal pt. henvises til basal faldudredning.

Relevante diagnosekoder: DR296, DR262, DR268, DR429.

Faldudredning udføres typisk i geriatriske ambulatorier. Her udføres en GCA, ofte sammen med en sygeplejerske eller fysioterapeut. Den praktiske udførelse af faldudredning varierer meget landet over.

Paraklinik: Man vil typisk kontrollere Hæmoglobin, thrombocytter, leukocytter, K, Na, creatinin, blodsukker, albumin, bilirubin, ALAT, basisk fosfatase, calcium, CRP, TSH, vitamin D, Vitamin B12, folat, HbA1c. Kontroller desuden EKG.

Osteoporose: Som en del af faldudredning udredes typisk også for osteoporose, hvis pt. ikke er kendt med dette. Dette indebærer en DXA-scanning.

Fysioterapeut: Ofte vil faldudredning indebære en vurdering ved en fysioterapeut, der tester for muskelstyrke og balance og kan udarbejde og henvise til en genoptræningsplan (GOP). Eksempler på tests der gennemføres ved fysvurdering under faldudredning er 4 meters gangtest, Timed Up and Go test, Rejse-sætte-sig-test, Tandemtest, FES-I og Dynamisk Gang Index.

Kognitive tests: Man vil som led i faldudredning overveje kognitive tests for depression og demens. Ved depression anvendes typisk GDS. Ved demens anvendes forskellige screeningsværktøjer, som regel MMSE, Mini-cog eller BASIC.

VHIT: Ved mistanke til vestibulær årsag til svimmelhed, vil man ofte henvise til en VHIT. Det er vigtigt også at lave en Dix-hall pike hvis der henvises til VHIT.

PocketEKG: Ved mistanke til arytmi – specielt ved pludselige besvimmelser uden forvarsel – bør overvejes at gennemføre en PocketEKG. Der skal altid tages et EKG. Sandsynligheden for at finde noget på en PocketEKG, hvis man ikke har fundet noget på et EKG, er meget lille.

CTC/MRC: Ved mistanke til neurologisk årsag vil man ofte gennemføre relevant billeddiagnostik, typisk CTC eller MRC. Evt. også rådføre sig med neurologer eller henvise til vurdering.

Polyneuropati: Ved nedsat vibrationssans vil man overveje henvisning til nerveledningsundersøgelse. Det er vigtigt at overveje årsagen, fx. alkohol, diabetes, myelomatose eller vitamin B12 mangel.

Behandling

Behandling af faldtedens er behandling af de reversible udløsende faktorer. Herudover sikres at pt. har de rigtige hjælpemidler og der overvejes genoptræning. Desuden udredes for osteoporose, idet der potentielt kan opstartes behandling ved osteoporose.

Medicingennemgang: En del af behandlingen er medicingennemgang. Medicinlisten gennemfås kritisk, specielt for faldrelaterede lægemidler.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *