Diabetisk nefropati

Diabetisk nefropati eller nyresygdom defineres som persisterende svær albuminuri i mindst 3 ud af 4 urinprøver målt i et interval på 1-12 måneder, og hvor anden nyresygdom er udelukket. Nogle steder skelnes mellem diabetisk nyresygdom og diabetisk nefropati, idet nyresygdom anses for at være moderat albuminuri eller eGFR<60 hos pt. med diabetes og varighed mindst 3 måneder, mens nefropati anses for at være vedvarende svær albuminuri uden anden oplagt årsag.

Ætiologi

Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til kronisk nyreinsufficiens og end-stage nyresvigt. Prævalensen er 25% blandt dialysepatienter. Af alle danske type 2 diabetes pt. har ca. 10% svær albuminuri.

Diabetisk nefropati er en følgesygdom til diabetes mellitus, og risikoen for udvikling af tilstanden stiger ved dysreguleret diabetes.

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres hos pt. med diabetes ved enten vedvarende albuminuri eller udfra lav eGFR. Den endelige diagnose stilles ved nyrebiopsi, men dette fravælges dog som standard.

Spoturin: Anvendes til at undersøge for albumin/kreatinin ratio. Morgenurin foretrækkes da mindst variation, men som alternativ kan anvendes urin på andet tidspunkt. Ved albumin/kreatinin ratio 30-300 mg/g er der tale om moderat albuminuri, mens der ved albumin/kreatinin ratio > 300 mg/g er tale om svær albuminuri.

NyrebiopsiIkke indiceret, kan dog være indiceret ved kort varighed af diabetes, fravær af diabetisk retinopati og samtidig tegn på alvorlig nyresygdom eller eGFR<60 i mere end 3 måneder.

Behandling

Den primære behandling ved diabetisk nyresygdom eller nefropati er at forbedre diabetesbehandling og opstarte behandling med ACE-hæmmer eller angiotensin II blokker.

ACE/ARB: ACE-hæmmer eller Angiotensin II blokker startes i maksimalt tolereret dosis, også selvom blodtryk er velreguleret. Effekten er at minimere progression i albuminuri, reducere albuminuri, virke nyrebeskyttende, virke hjertebeskyttende og udsætte terminal nyresvigt og død.

SGLT2-hæmmer: Det overvejes at opstarte SGLT2-hæmmer ved svær albuminuri, også selvom behandlingsmål for HbA1c er nået. Den glukosesænkende effekt ved SGLT2-hæmmer falder ved faldende nyrefunktion, men den nyrebeskyttende effekt fortsætter ned til eGFR 30KDIGO anbefaler opstart af SGLT2-hæmmer til pt. med type 2 diabetes, kronisk nyreinsufficiens og eGFR>20. Der kan f.eks. vælges Canagliflozin 100 mg dgl., Dapagliflozin 10 mg dgl. eller Empagliflozin 10 mg dgl.

GLP1-hæmmer: Som 2. valg kan anvendes GLP1-hæmmer hvis behandlingsmål ikke er nået med Metformin og SGLT-2-hæmmere eller pt. ikke kan få disse præparater.

Mineralokortikoid antagonistKDIGO anbefaler at starte minereralokortikoid antagonist (f.eks. Spironolacton) hos pt. med type 2 diabetes, eGFR>25, moderat-svær albuminuri og normal se-K trods maksimal dosis af ACE-hæmmer eller ARB.

Antihypertensiva: Behandling af blodtryk skal optimeres, med behandlingsmål på BT < 130/80 mmHg.

Antidiabetika: Behandling af diabetes skal optimeres, med behandlingsmål på HbA1c < 53 mmol/mol.

Kolesterol: Behandling af forhøjet kolesteroltal skal optimeres, med behandlingsmål på LDL-kolesterol < 1,8 mM.

Prognose

Ubehandlet diabetisk nefropati vil føre til et vedvarende fald i nyrefunktion på ca. eGFR 12 hvert år.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk Nefrologisk Selskab har udgivet en guideline for behandling af diabetisk nyresygdom ved type 2 diabetes, der senest er opdateret i 2022.

Internationalt findes tilsvarende guideline fra KDIGO, der ligeledes blev opdateret i 2022.

Interessante studier

DAPA-CKD studiet fra 2020 viste god effekt af SGLT2-hæmmere hos pt. med kronisk nyresvigt, uanset om de havde diabetes eller ej.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *