Albuminuri

Albuminuri er betegnelsen for udskillelse af albumin i urinen. 

Ætiologi

Af type 2 diabetes pt. udvikler 40% med tiden moderat albuminuri, mens 5-10% udvikler svær albuminuri.

Albuminudskillelsen er en balance mellem p-albumin, GFR, den reabsorptive kapacitet i proximale tubuli og selektiviteten af den glomerulære filtrationsbarriere. Der skelnes mellem glomerulær proteinuri og tubulær proteinuri afhængig af om problemet er i den glomerulære filtration eller reabsorptionen i proximale tubuli. Større albuminuri er associeret med defekt i den glomerulære filtrationsbarriere.

Diabetes: Pt. med diabetes har øget risiko for udvikling af nyresvigt, og det kan betyde påvisning af albuminuri. Albuminuri er et udtryk for endothelskade der opstår ved hyperglykæmi og hypertension.

Udredning & diagnostik

Albuminuri diagnosticeres som guldstandard udfra en døgnurinopsamling, hvor urin-albumin måles. En forhøjet urin-albumin skal bekræftes ved mindst to målinger med 1-8 ugers mellemrum. Undersøgelse for albuminuri overvejes ved nyreinsufficiens, diabetes og hypertension. Ved samtidig hypoalbuminuri, perifære ødemer og svær albuminuri, bør nefrotisk syndrom overvejes.

Albuminuri klassificeres i sværhedsgrader efter følgende:

  • Let/normal albuminuri: < 30 mg/døgn eller < 30 mg/g
  • Moderat albuminuri: 30-300 mg/døgn eller 30-300 mg/g
  • Svær albuminuri: 300-700 mg/døgn eller 300-700 mg/g
  • Meget svær albuminuri: 700-2200 mg/døgn eller 700-2200 mg/g
  • Nefrotisk albuminuri: >2200 mg/døgn eller >2200 mg/g

Tidligere blev moderat albuminuri kaldt for mikroalbuminuri, mens svær albuminuri blev kaldt for makroalbuminuri eller klinisk proteinuri, men disse betegnelser er man gået væk fra.

UrinstixBør ikke anvendes til at påvise hverken albuminuri eller proteinuri, og skal derfor bekræftes enten ved spoturin eller døgnurin.

Spoturin: Anvendes ofte af praktiske grunde, men er mere usikkert. Fysiologisk varierer urin-albumin meget over døgnet, bl.a. afhængig af fysisk aktivitet, urinvejsinfektioner, feber, hjertesvigt, nylig sædafgang eller menstruation. Spoturiner er dog valideret til at kunne påvise albuminuri. Aftagende albuminuri kan skyldes forværring i nyrefunktion, hvorved der udskilles mindre protein, og ikke nødvendigvis bedring i tilstanden.

Døgnurin: Guldstandard. Ved svær albuminuri bør det kvantificeres ved døgnurin.

Albuminuri anvendes som led i karakterisering af kronisk nyreinsufficiens (Kilde: Dansk nefrologisk selskab)

Behandling

Behandling handler om at stabilisere og forebygge progression i albuminuri.

Nefrotisk syndrom: Ved albuminuri ved nefrotisk syndrom behandles med bl.a. diuretika. Se under nefrotisk syndrom.

Diabetisk nefropati: Ved albuminuri ved diabetisk nefropati behandles som angivet under diabetisk nefropati.

ACE/ARB: Generelt opstartes i AZE-hæmmer eller Angiotensin II blokkere, uanset om behandlingsmål for blodtryk er nået. Dette forebygger progression af albuminuri.

SGLT2-hæmmere: Overvejes at startes op ved vedvarende albuminuri. DNS anbefaler at SGLT2-hæmmere anvendes til pt. med eGFR 25-75 og urin-albumin/kreatinin ratio 200-5000 mg/g. For eksempel kan man anvende Dapagliflozin 10 mg dgl.

ProteinrestriktionAnbefales ikke, selvom det kan have effekt på albuminudskillelsen, da pt. i forvejen mangler protein. Det anbefales heller ikke proteintilskud eller proteinrig kost, da det kan øge udskilelsen og føre til progression af nyresygdom.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk Nefrologisk Selskab har udgivet guideline hvor albuminuri omtales, der senest er opdateret i 2015.

Tilsvarende findes internationalt KDIGO guideline, der senest er opdateret 2012.

Interessante studier

DAPA-CKD studiet fra 2020 viste god effekt af SGLT2-hæmmere hos pt. med kronisk nyresvigt, uanset om de havde diabetes eller ej.

I 2012 kom der en metaanalyse der undersøgte sammenhængen mellem nyresygdom og albuminuri samt mortalitet og end-stage renal disease, og fandt her at øget albuminuri øger mortaliteten og risikoen for end-stage renal disease.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *