Gentamicin

Gentamicin er antibiotika af aminoglykosid-typen. I denne artikel fremhæves nogle af de væsentlige pointer ved anvendelse af dette.

Indikationer

Gentamicin anvendes typisk i en af følgende situationer:

 • Empirisk antibiotikabehandling med Ampigenta
 • Ved infektioner med bakterier der er påvist følsomme for Gentamicin

Ampigenta er et udtryk for kombinationen af Ampicillin 2 g x 4 og Gentamicin hvor der gives 1-3 doseringer afhængig af nyrefunktion.

Gentamicin anvendes bl.a. som led i empirisk antibiotikabehandling af sepsis, infektion uden fokus, kompliceret UVI, kolecystit, endokardit og appendicit.

Antibiotikaspektrum

Gentamicin virker især ved gramnegative bakterier der kan give infektioner i urinveje. Det kombineres ofte med Ampicillin i Ampigenta, således at der både opnås dækning af grampositive og gramnegative bakterier. Gentamicin har en udtalt postantibiotisk effekt, hvorfor der også kan forventes en virkning nogle dage efter en dosis er givet.

Eksempel på antibiotikaspektrum (Kilde: Region Syd)

Dosering

Gentamicin er antibiotika der skal doseres med omhu grundet bivirkninger og toksicitet ved overdosering. Der findes forskellige måder at dosere Gentamicin på, hvor her nævnes et eksempel.

Grundlæggende er det vigtigt at dosere efter vægt og nyrefunktion. Her er det muligt enten at dosere hvor man ændrer doseringen eller hvor man ændrer doseringsintervallet. Den første dosis kan gives uafhængigt af nyrefunktion, mens 2. og 3. dosis gives afhængig af nyrefunktionen. Hvis der gives mere end tre doser skal der kontrolleres p-gentamicin mhp. justering af dosis, dette er ikke nødvendigt hvis der gives under 3 doser.

Når man doserer Gentamicin efter vægt, skal man ved BMI beregne en korrigeret vægt, og så dosere efter denne. Dette gør man ved de tre formler, hvor man først beregner en ideel vægt IBW og herefter en korrigeret vægt ABW. Du kan også anvende en online beregner.

 • ABW = IBW + 0,4 x (vægt – IBW)
 • IBW (mænd) = 50 kg + 0,9 kg. pr. cm højde over 150 cm
 • IBW (kvinder) = 45 kg + 0,9 kg pr. cm højde over 150 cm

1. dosis

Første dosis kan gives uafhængig af nyrefunktionen, men er fortsat afhængig af vægten. Man giver her 5-6 mg/kg, dog en maksimal dosis på 500 mg. Hvis pt. har en BMI>25 skal man angive den korrigerede vægt i stedet for. Man kan passende angive doseringer der er delelig med 40, idet Gentamicin fås i styrken 40 mg/ml, hvorfor der så bliver et helt antal ml der skal bruges. Dette giver følgende praktisk dosering sammenholdt med forskellige vægtintervaller.

DoseringVægtinterval
200 mg (5 ml)33-40 kg
240 mg (6 ml)40-48 kg
280 mg (7 ml)46-56 kg
320 mg (8 ml)53-64 kg
360 mg (9 ml)60-72 kg
400 mg (10 ml)66-80 kg
440 mg (11 ml)73-88 kg
480 mg (12 ml)80-96 kg
Eksempler på praktisk dosering ved 1. dosis – vægtintervaller er udregnet ved at dividere dosis med hhv. 5 og 6, da anbefalet dosering er 5-6 mg/kg. Hvis en vægt fremgår to steder, kan det være en fordel at vælge højeste dosis

2. dosis

Anden dosis gives hvis eGFR>45 ml/min. Her gives samme dosis som første dosis, men dosisintervallet forlænges efter nyrefunktion. Derfor gives 2. dosis tidligst 16 timer efter første dosis ved eGFR>80 ml/min, mens det gives tidligst 36-48 timer efter første dosis ved eGFR 45-80 ml/min. Det kan være praktisk at vælge tidspunkter hvor der normalt gives medicin, typisk kl. 8, 14 og 20.

2. dosis gives1. dosis givet eGFR>801. dosis givet eGFR 45-80
Kl. 8Kl. 4-16 forrige dagKl. 8-20 to dage før
Kl. 14Kl. 16-22 forrige dagKl. 14-2 to dage før
Kl. 20Kl. 22-4 forrige dagKl. 20-8 to dage før
Eksempler på praktisk dosering af 2. dosis – tidspunkterne er udregnet 16 timer før til næste dosistidspunkt for eGFR>80 og 36-48 timer før ved eGFR 45-80. Ved eGFR 45-80 kan det være en fordel at vælge tidligste tidspunkt, hvis tidspunktet fremgår to steder.

3. dosis

Tredje dosis gives kun hvis eGFR>80. Her gives samme dosis som første dosis og gives et døgn efter anden dosis.

Senere doseringer

Kun undtagelsesvist er der behov for at give mere end 3 doseringer, fx. ved behandling af infektion med bakterier der specifikt er følsomme for gentamicin. Ved senere doseringer end 3. dosis skal se-gentamicin kontrolleres. Blodprøven tages 6-14 timer efter seneste dosering, og resultatet anvendes til at beregne næste dosis udfra nedenstående normogram. Normogrammet viser doseringsintervallet, dvs. hvor mange timer der skal gå fra seneste dosering til næste dosering, hvor man giver fuld dosis som første dosis.

Optimalt doseringsinterval afhængig af se-gentamicin (Kilde: Region Nord)

Som alternativ til at justere dosisinterval kan dosis justeres ved at man giver fuld dosis ved se-gentamicin <0,5, halv dosis ved se-gentamicin 0,5-1 og holder pause ved se-gentamicin >1.

Konkrete doseringsforslag

Her er eksempler på doseringsforslag til empirisk behandling ved konkrete tilstande:

TilstandDoseringsforslag
Sepsis med ukendt fokusAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
Septisk shock med ukendt fokusTazocin 4/0,5 g x 4 + evt. Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
Kompliceret indlæggelseskrævende UVIAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
UrosepsisAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
Ukompliceret appendicitAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1 g

Ved penicillinallergi er der følgende eksempler på doseringsforslag:

TilstandDoseringsforslag
Sepsis med ukendt fokusCefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
Kompliceret indlæggelseskrævende UVICefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
UrosepsisCefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1
Svær kolecystitCefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1-2 g fordelt på 2-3 doser
Ukompliceret appendicitGentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1 g
Perforeret hulorgan samfundserhvervet højrisiko nedre GICefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1-2 g fordelt på 2-3 doser
Perforeret hulorgan samfundserhvervet højrisiko øvre GICefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1-2 g fordelt på 2-3 doser + Fluconazol 400 mg x 1 (800 mg 1. dosis)
Perforeret hulorgan hospitalserhvervetCefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 + Metronidazol 1-2 g fordelt på 2-3 doser + Fluconazol 400 mg x 1 (800 mg 1. dosis)

Farmakologi

Virker ved irreversibel binding til 30S på bakteriers ribosomer, som giver en fejllæsning af mRNA koden. Binder også direkte til celleoverfladen og øger permeabiliteten. Virkningen er optimalt ved pH 7-8 og svækkes ved lav pH (f.eks. i lunger og bronkier) og anarobe forhold.

Effekt: Gentamicin er bakteriocid, dvs. bakteriedræbende. Det er koncentrationsafhængig antibiotika, dvs. effekten er afhængig af at plasmakoncentrationen er mere end 8xMIC mindst én gang i døgnet. Gentamicin har også en udtalt postantibiotisk effekt, hvorfor der også er en effekt et stykke tid efter seneste dosis.

Virkningsspektrum: Det virker især på gramnegative bakterier og S. aureus, mens virkningen mod andre grampositive bakterier eller gramnegative diplokokker kun er beskeden. Alle anarobe bakterier er resistente overfor Gentamicin.

Udskillelse: Gentamicin udskilles stort set kun i urinen. En mindre del med galden og resten nedbrydes. Halveringstiden er 1,5-2,5 timer ved normal nyrefunktion og forlænges ved nedsat nyrefunktion.

Resistens: Gentamicin giver ikke hyppigt anledning til resistensudvikling. Anarobe bakterier er naturligt resistente overfor Gentamicin.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Gentamicin betragtes nefrotoksisk og ototoksisk, og der skal tages hensyn til dette ved anvendelsen af Gentamicin. Se i øvrigt alle bivirkninger ved Promedicin eller produktresumeet.

Gentamicin må ikke anvendes ved pt. med myasthenia gravis eller andre neuromuskulære sygdomme, da det kan give en neuromuskulær blokade og forværre deres sygdom.

Nefrotoksicitet

Ved dosering under 3 dage hvor der tages hensyn til nyrefunktionen er risikoen for nefrotoksicitet beskeden. Nyrepåvirkningen er ofte reversibel. Samtidig behandling med loopdiuretika øger risikoen for nefrotoksicitet, grundet hæmning af den renale ekskretion af Gentamicin.

Cisplatin/Carboplatin: Specielt ved nuværende eller tidligere behandling med Cisplatin og Carboplatin kan anvendelsen af Gentamicin føre til irreversibel nyreskade. Gentamicin må derfor ikke gives til pt. der får eller tidligere har fået onkologisk behandling med Cisplatin eller carboplatin.

Ototoksicitet

Risikoen øges især ved nylig behandling med aminoglykosider eller ved tidligere behandling med Carboplatin. Samtidig behandling med loopdiuretika øger risikoen for ototoksicitet, grundet hæmning af den renale ekskretion af Gentamicin.

Overdosering

Ved høj se-gentamicin pauseres eller justeres dosis for gentamicin. Ved overdosering kan der komme akkumulering, som kan føre til nyreskader og beskadigelse af vestibulocochlearnerven. Behandles efterfølgende med god, helst lidt forøget diurese. I sjældne tilfælde dialyse. Ved neuromuskulær blokalde anbefales at give Calciumchlorid, evt. respiratorbehandling hvis nødvendigt.

Seponering

Gentamicin skal seponeres når infektionen ikke længere skal behandles. Ofte behandles højst 1-3 doser, men ved senere doseringer kan det være anvendeligt at sætte en slutdato på og bestille se-gentamicin, så det sikres at dosis løbende justeres.

Markedsføring

Gentamicin markedsføres i Danmark aktuelt som Gentamicin og Hexamycin. Udover Gentamicin til i.v. brug findes det også til lokalt brug (Gentacoll).

Historie

Gentamicin blev patenteret i 1962 og godkendt i 1964 til medicinsk brug. I 1971 blev det produceret til intravenøs brug. Det produceres naturligt af bakterien Micromonospora purpurea. Navnet kommer af en lyserød farve ved kulturdyrkning af bakterien, som har fået bakterien navngivet efter farven Gentian Violet.

Yderligere litteratur

I Ugeskrift for læger var der i 2024 en debat om hvorvidt Ampigenta var bedre end Tazocin til sepsis uden kendt fokus. Der blev som kritik bl.a. fremført at en del af de bakterier der giver sepsis er resistente overfor Ampicillin, mens de hyppigere er følsomme for Tazocin. Bakteriæmiisolater fra en del af Region Hovedstaden har dog vist at dækningsgraden for Ampigenta er 94%, mens den for Tazocin er 92%.

Se også det fulde produktresume.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

 1. Antibiotikavejledning for Region Syddanmark (Region Syd 2023)
 2. Gentamicin (Region Sjælland 2020)
 3. Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin (Region Nord 2019)
 4. Aminoglykosider til systemisk brug (Promedicin 2023)
 5. Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner (Promedicin 2023)
 6. Pathogenesis and prevention of aminoglycoside nephrotoxicity and ototoxicity (UpToDate 2023)
 7. Gentamicin (Promedicin juni 2024)
 8. Gentamycinbehandling (Region Nord 2023)
 9. Hexamycin produktresume (2021)
 10. Aminoglycosides (UpToDate 2022)
 11. Er ampicillin/gentamicin en god erstatning for piperacillin/tazobactam til empirisk sepsisbehandling? (Ugeskrift for læger 2024)
 12. Gentamicin (WikiPedia)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *